Časté dotazy

Jak metodika uvádí, databáze použitá k vyhledávání jednotlivých lůžkových pracovišť je převzatá z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS). V průběhu zpracování technického řešení projektu jsme identifikovali problém, kdy je u jednoho poskytovatele zdravotních služeb evidováno 2 a více shodných pracovišť – např. 3x interna, 4x chirurgie apod., které mají však jiné ID.

Důvodem této duplicity je způsob hlášení do NRPZS, který nemá pevnou strukturu, a proto umožňuje každému poskytovateli hlásit tak, tak vyhovuje jeho místním podmínkám (např. ve vazbě na jiné interní systémy, přehled nákladových středisek apod.).

Příklad

Poskytovatel 1 hlásí do registru takto: Ortopedie, Chirurgie; Gastroenterologie, Chirurgie; Kardiologie, Chirurgie → tímto se do systému dostane 3x „chirurgie“ s jiným ID.
Poskytovatel 2 hlásí takto: Chirurgie – plastika, Chirurgie – orto, Chirurgie – kardio → tímto mechanismem je rozlišení příslušnosti chirurgií evidováno též v naší nabídce generátoru dotazníku.


Jelikož je projekt navržen tak, aby jej mohl implementovat každý poskytovatel lůžkové zdravotní péče v ČR, museli jsme uvažovat nad zcela odlišnými strukturami zdravotnických zařízení. Bohužel zde platí úměra, že čím větší je poskytovatel, tím více obdobných duplicit může evidovat.

Navržené řešení projektu je nyní maximálně automatizováno, aby Vám co nejvíce usnadnilo práci, nicméně v řešení předmětných duplicit jsme navrhli takové řešení, které vyžaduje aktivní přístup pověřených osob, popř. jejích zástupců v následujícím smyslu.

Jak říká metodika „V případě, že je v rámci jednoho poskytovatele zdravotních služeb v NRPZS evidováno více pracovišť pod stejným názvem, ale s odlišným ID (viz Obrázek 3), využije pověřená osoba, popř. její zástupce ke konkretizaci hodnoceného pracoviště možnost „Upřesnění stanice“, kde může konkrétní pracoviště označit písmenem A-E. Zvolené upřesnění se stane součástí ID pracoviště, které musí být zachováno i pro ostatní sběry v následujících letech. Pověřené osoba, popř. její zástupce proto vede evidenci těchto pracovišť.“ V praxi je tento odstavec aplikován následovně.


Tato definice v sobě skrývá 2 situace:

A) Duplicitní oddělení JSOU pro účely projektu dělena na jednotlivé stanice

Oprávněná osoba, popř. její zástupce při generování dotazníků zjistí jmennou duplicitu pracovišť s různým ID. V tu chvíli si tito sami určí, jaké ID bude příslušné, jakému reálnému oddělení. Tuto legendu si poznamená do své evidence (s tímto krokem není v generátoru počítáno). Toto určení je pak následně používáno jednotně po další léta sběru dotazníků tak, aby mohla být vyhodnocení porovnávána.

Jedná se o Vaší lokální evidenci, která ve výsledku slouží k tomu, abychom dokázali přidělat výsledky správnému oddělení/stanici.

Pro identifikaci stanice pak můžete využít lištu „upřesnění stanice“, kde můžete vybrat písmeno A až G.

Příklad evidence:
ChirurgieChirurgieChirurgieChirurgie
11859118691197911879
PlastikaOrtopedieGastroenterologieKardiologie

B) Duplicitní oddělení NEJSOU pro účely projektu dělena na jednotlivé stanice

Pokud evidujete např. 3 chirurgie, které mají různé ID a nemají v nabídce generátoru dotazníků jiné upřesnění, a současně nebudete tato oddělení pro vyhodnocení dále dělit stanice, využijte prosím možnosti „upřesnění stanice“. I zde je třeba vedení vlastní evidence, které písmeno bude přiřazeno kterému pracovišti.

Příklad evidence:
ChirurgieChirurgieChirurgieChirurgie
11859118691197911879
PlastikaOrtopedieGastroenterologieKardiologie
ABCD

K otázce časového harmonogramu NHSP si dovolujeme upřesnit následující. Metodika NHSP i tyto webové stránky jsou obecným nástrojem k projektu NHSP, a proto reflektují termíny platné pro ostrý provoz, tzn. 1. až 31. května.

Nyní, v říjnu 2020, s Vaší pomocí testujeme metodiku v pilotním provozu, který jsme museli v reakci na epidemiologickou situaci v ČR posunout z 1. května tohoto roku na 1. října 2020. O tomto postupu bylo vedení všech zapojených poskytovatelů zdravotních služeb informováno dopisem prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D., t.č. náměstka pro zdravotní péči.

Pro aktuální pilotní spuštění tedy platí 4týdenní sběr dotazníků spokojenosti pacientů, od 1. října do 31. října 2020.


« Přejít na úvodní stránku