Dotazník

Náhled dotazníku

Dotazník spokojenosti pacientů obsahuje celkem 35 otázek, prostřednictvím kterých můžete zhodnotit Vaši míru spokojenosti s poskytovanou péčí v průběhu Vaší hospitalizace.

K hodnocení využijte hodnotící škálu v rozmezí 1 až 5. Škála je shodná se školní hodnotící škálou, přičemž 1 vyjadřuje nejvyšší míru spokojenosti, 5 pak nejnižší spokojenost v dané oblasti. Kromě číselného vyjádření odpovědí nabízí dotazník též doprovodné vyjádření spokojenosti vizualizací pomocí obličejových piktogramů.

Šestou možnou odpovědí je „nevím“. Tuto odpověď můžete využít v případech, kdy na otázku z různých důvodů nemůžete nebo nechcete konkrétně odpovědět. Součástí dotazníku jsou dále doplňující a sociodemografické otázky, které slouží k souhrnnému statistickému vyhodnocení.

Dotazník je rozdělen dle mezinárodně ověřeného schématu do 8 tzv. Pickerových dimenzí, kterými postupně hodnotíte

  1. Váš první kontakt se zdravotnickým zařízením a péči o Vás v době přijetí k hospitalizaci,
  2. respekt, ohled a úctu, kterou Vám projevoval ošetřující personál,
  3. úroveň koordinace a propojení jednotlivých oblastí péče o Vás,
  4. zda jste byl/a po dobu hospitalizace dostatečně informován/a, komunikace s Vámi probíhala dostatečně apod.,
  5. zda jste se cílil/a v průběhu Vašeho kontaktu se zdravotnickým zařízením komfortně,
  6. míru citové opory a celkového psychického povzbuzení v rámci Vaší hospitalizace,
  7. zapojení rodiny a osob Vám blízkých do Vašeho léčebného programu,
  8. Vaše propuštění ze zdravotnického zařízení a související úkony doprovázející ukončení Vaší hospitalizace.

Jednotlivé dimenze jsou zastoupeny 4 až 5 otázkami, přičemž každá z nich je zaměřena na dílčí oblast poskytovaných zdravotních služeb ve vazbě na zaměření dimenze.

Dotazník je rozdělen do dvou samostatných listů. První list je oboustranně tištěný a představuje vlastní dotazník s výše popsanými 35 otázkami, který je předmětem celkového vyhodnocování spokojenosti pacientů u daného poskytovatele zdravotních služeb. Druhý list obsahuje prostor pro volný popis Vašich zkušeností s poskytovanou péčí a případné podrobné vyjádření Vaši spokojenosti či Vašich podnětů ke zlepšení. Tento list není součástí statistického vyhodnocení, zůstává u daného poskytovatele zdravotních služeb a slouží pro zvýšení kvality a bezpečí poskytované péče na daném lůžkovém pracovišti.


« Přejít na úvodní stránku